BASIC
5.999.000VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ lên chiến lược
  quảng cáo Facebook
  05
 • Chụp ảnh sản phẩm
  10
 • Seeding bài viết
  50 likes, 5 comments
  2 lượt share, 3 đánh giá
 • Bài viết Fanpage
  24
 • Edit Video
  02
 • Thiết kế hình ảnh
  12
 • Viết bài Quảng cáo
  05
 • Tư vấn chạy Promotion
  cho DN trong tháng
  01
 • Đăng bài lên Zalo OA
  Không
 • Đăng Video lên Tiktok
  Không
 • Quay Clip quảng cáo
  Không
 • Chăm sóc khách hàng
  Trực Fanpage giờ Hành chính
  Không
PREMIUM
Phổ biến
9.999.000VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ lên chiến lược
  quảng cáo Facebook
  10
 • Chụp ảnh sản phẩm
  15
 • Seeding bài viết
  50 likes, 5 comments
  2 lượt share, 3 đánh giá
 • Bài viết Fanpage
  30
 • Edit Video
  04
 • Thiết kế hình ảnh
  17
 • Viết bài Quảng cáo
  10
 • Tư vấn chạy Promotion
  cho DN trong tháng
  02
 • Đăng bài lên Zalo OA
  (06 hình ảnh)
 • Đăng Video lên Tiktok
  Không
 • Quay Clip quảng cáo
  Không
 • Chăm sóc khách hàng
  Trực Fanpage giờ Hành chính
  Không
VIP 1
14.999.000VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ lên chiến lược
  quảng cáo Facebook
  15
 • Chụp ảnh sản phẩm
  20
 • Seeding bài viết
  50 likes, 5 comments
  2 lượt share, 3 đánh giá
 • Bài viết Fanpage
  45
 • Edit Video
  06
 • Thiết kế hình ảnh
  24
 • Viết bài Quảng cáo
  15
 • Tư vấn chạy Promotion
  cho DN trong tháng
  04
 • Đăng bài lên Zalo OA
  (12 hình ảnh)
 • Đăng Video lên Tiktok
  45
 • Quay Clip quảng cáo
  01
 • Chăm sóc khách hàng
  Trực Fanpage giờ Hành chính
VIP 2
19.999.000VNĐ/tháng
 • Hỗ trợ lên chiến lược
  quảng cáo Facebook
  20
 • Chụp ảnh sản phẩm
  25
 • Seeding bài viết
  50 likes, 5 comments
  2 lượt share, 3 đánh giá
 • Bài viết Fanpage
  50
 • Edit Video
  08
 • Thiết kế hình ảnh
  30
 • Viết bài Quảng cáo
  20
 • Tư vấn chạy Promotion
  cho DN trong tháng
  06
 • Đăng bài lên Zalo OA
  (12 hình ảnh)
 • Đăng Video lên Tiktok
  50
 • Quay Clip quảng cáo
  02
 • Chăm sóc khách hàng
  Trực Fanpage giờ Hành chính